ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาล ประจำปี 2563

1 กันยายน 2563
ประกาศสมาคมศิษย์เก่า พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาล ประจำปี 2563
Link ที่เกี่ยวข้อง  : https://drive.google.com/file/d/1ZtaXOZHH7m7SqolFSMhzVmoTnNe02eVV/view?usp=sharing