วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เป็นศูนย์กลางรวบรวมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาและบริการพยาบาล
3. ส่งเสริมความรู้ในด้านการพยาบาล และความก้าวหน้าในทางการศึกษาต่อของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
4. จัดหาสวัสดิการสำหรับสมาชิก ยกเว้นการฌาปนกิจสงเคราะห์
5. สนับสนุนและร่วมทำกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยแก่สังคม ที่จัดโดยสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะพยาบาลศาสตร์ และสมาคมพยาบาลต่างๆ หรือหน่วยงานด้านสาธารณประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง