ผศ.ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์

ประธานการประชุมฯและนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ

อุปนายกคนที่ 1

พัชรินทร์ แหล่งอุโมงค์

อุปนายกคนที่ 2

ผศ.ดร.กุลวดี อภิชาตบุตร

เหรัญญิก

นายทะเบียน


อ.ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์

นายทะเบียน

ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์

ผู้ช่วยนายทะเบียน

ธิดา เดโชสว่าง

ผู้ช่วยนายทะเบียน

อ.สุทธินันท์ แก่นจันทร์

ผู้ช่วยนายทะเบียน

ฝ่ายปฏิคม


สายฝน ผัดแปง

ประธานฝ่ายปฏิคม

ปริศนา จักษุรัตน์

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

รวีวรรณ จินดามณีศิริกุล

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์


อ.สิรินาฎ ดีชัยรัมย์

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี

ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์

ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ


อ.ดร.วรนุช กิตสัมบันท์

ประธานฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.อุษณีย์ จินตะเวช

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายสวัสดิการ


อิทธิกร ชุ่มเย็น

ประธานฝ่ายสวัสดิการ

ศิรินภา กาบทอง

ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการ

ผศ.ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์

ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการ

ฝ่ายบริการชุมชน


วิภาพร พัฒนาภรณ์

ประธานฝ่ายบริการชุมชน

ยุพิน ไชยยาศรี

ผู้ช่วยฝ่ายบริการชุมชน

อุบลรัตน์ สร้อยสนธิ์

ผู้ช่วยฝ่ายบริการชุมชน

บุษเรศ บุญยัง

ผู้ช่วยฝ่ายบริการชุมชน

อ.ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่

ผู้ช่วยฝ่ายบริการชุมชน

เลขาธิการ


ผศ.ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์

เลขาธิการ

อ.จันท์พิมพ์ สารากร

ผู้ช่วยเลขาธิการ