ลำดับ
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
ชื่อ - นามสกุล
1
2526 - 2528
นางลัดดา ธารนพ
2
2529 - 2529
รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
3
2530 - 2530
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประไพศรี ซ่อนกลิ่น
4
2531 - 2531
รองศาสตราจารย์ เกษสุดา ฉัตรอุทัย
5
2532 - 2532
รองศาสตราจารย์ มยุรี เพชรอักษร
6
2533 - 2533
นางสาว วิไล อุตวิชัย
7
2534 - 2535
นายไพโรจน์ อุตศรี
8
2536 - 2536
อาจารย์สุวรรณี ศรีจันทรอาภา
9
2537 - 2537
นางนงพันธุ์ เทพดลไชย
10
2538 - 2538
นางประไพ อินทรทัศน์
11
2539 - 2539
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล
12
2540 - 2540
นางสุธาดา โกมลฐิติ
13
2541 - 2541
นางสวาท ไวทยาชีวะ
14
2542 - 2542
นางอาภรณ์ ชัยรัต
15
2543 - 2543
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ
16
2544 - 2544
นางชนิดา วิชาศิลป์
17
2545 - 2545
นางกรองกาญจน์ จิรพรเจริญ
18
2546 - 2546
นางบัวจันทร์ ปัญโญใหญ่
19
2547 - 2548
นางประทิน ไชยศรี
20
2549 - 2550
นางสาว ชนัญญา มหาพรหม
21
2551 - 2552
นางชฎานันท์ ประเสริฐปั้น
22
2552 - 2553
นางสาว พิมพ์ผกา สุริยงค์
23
2554 - 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
24
2556 - 2557
นางสิริรัตน์ หาญวงค์
25
2558 - 2559
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
26
2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์